Wellness Practitioners

Lar Thanakrit Khamtanong

Lar Thanakrit Khamtanong

*

ปรัชญาและแนวคิดของการนวดแผนไทยภาคเหนือ

การแพทย์พื้นบ้านภาคเหนือได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากพุทธศาสนาผสานกับความเชื่อเรื่องผีและพิธีกรรมทางลัทธิพราหมณ์ โดยมีความเชื่อว่า การกำเนิดของคนประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 และมีพลังจิต หรือที่เรียกว่า ขวัญ เข้ามาเชื่อมต่อกับอวัยวะทั้ง 32 เพื่อการรับรู้และแสดงอาการต่าง ๆ นอกจากนั้นยังเชื่อว่า สิ่งเป็นอยู่ตามธรรมชาติ สาเหตุที่เกิดโรคว่า คนประกอบขึ้นด้วยรูปและนาม อย่างสมดุลและสัมพันธ์กัน เมื่อมีเหตุที่ทำให้เสียสมดุล จะมีผลกระทบกับสุขภาพได้

การนวดพื้นบ้านภาคเหนือ เรียกว่า นวดเอาเส้นเอาเอ็น ในท้องถิ่นอื่น เรียกว่า จับเส้น

ผู้ที่ทำการนวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หมอนวดผู้ชายที่ผ่านการบวชเรียน จะมีพิธีกรรม มีการใช้บทสวดหรือคาถาประกอบการนวด และมีภูมิความรู้ด้านการแพทย์แผนโบราณ เรียกว่า พ่อหมอ และหมอนวดผู้หญิงที่มีความชำนาญ ซึ่งส่วนใหญ่สืบทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลมารดาคลอดจากญาติหรือคนใกล้บ้าน เรียกว่า แม่จ้าง

ความเป็นไปได้ที่จะเรียนรู้ในบทเรียนส่วนตัว “Lana Thai massage” และการนวดแผนไทยอื่น ๆ

เรียนรู้ตามจังหวะของคุณเองและในสภาวะที่เหมาะสมคุณจะได้เรียนแบบส่วนตัว:

Lar เสนอการฝึกซ้อมตั้งแต่ 15hours น. ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคุณ Lar ยินดีที่จะแจกจ่ายและรักษา ความรู้ประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรม!

ให้คำปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย
Guruji Lar massage room, Chiang Mai

*


Philosophie et concept du massage thaï du nord

La médecine populaire du Nord a été influencée par la pensée bouddhiste, combinée aux esprits et aux rituels brahmanes. Avec la conviction que La naissance d’une personne se compose de quatre éléments et a des pouvoirs psychiques, connus sous le nom de “kwan”, connectés aux 32 organes, dans le but de percevoir et d’exprimer différents symptômes.

La cause de maladie peut-être naturelle. La perte d’équilibre entre les éléments qui nous composent peut avoir un impact sur la santé.

Le massage folklorique du Nord est appelé massage d’élimination des “tendons, nœuds”. Dans une autre localité appelée “Jab Sen”.

Les massothérapeutes sont divisés en 2 types :
– Les chiropraticiens, des hommes qui ont réussi l’ordination et ont des rituels, des chants ou des bénédictions pendant le massage, ils sont bien informé en médecine traditionnelle, ils sont appelés : le Père.
– Les médecins et les masseuses qualifiées qui ont hérité pour la plupart des connaissances sur les soins de Maternité, de Parents ou de personnes proches de la maison appelées : la mère “hai”.

 

Possibilité d’apprendre dans des cours privés le “Lana thaï massage” et tout autre massage Thaï.

Apprenez à votre rythme et dans des conditions optimales, vous serez en cours privés :

Lar propose des sessions à partir de 15h de pratique, à la semaine ou au mois, selon vos objectifs, Lar est toujours heureux de diffuser et préserver ses connaissances, traditions et héritages !

 

Consultation et cours disponibles en anglais et en Thaï uniquement

*


Philosophy and concept of northern Thai massage

Northern folk medicine has been influenced by Buddhist thought, combined with Brahmin spirits and rituals. With the belief that a person’s birth consists of four elements and has psychic powers, known as “kwan”, connected to the 32 organs, for the purpose of perceiving and expressing different symptoms.

The cause of the disease may be natural. The loss of balance between the elements that make us up can have an impact on health.

Northern folk massage is called “tendon, knot” removal massage. In another locality called “Jab Sen”.

Massage therapists are divided into 2 types:
– Chiropractors, men who have passed the ordination and have rituals, songs or spells during the massage, they are knowledgeable in traditional medicine, they are called: the Father.

– Doctors and qualified masseuses who have inherited for the most part the knowledge on the care of Maternity, Parents or people close to the house called: the mother “hai”.

Possibility to learn in private lessons the “Lana Thai massage” and any other Thai massage.

Learn at your own pace and in optimal conditions, you will be in private lessons:

Lar offers sessions from 3pm of practice, weekly or monthly, depending on your goals, Lar is always happy to distribute and preserve its knowledge, traditions and heritage!

 

Consultation available in English and Thaï

*

*

Consultations

Lar's Massage
59/12 Changphuak 4 Cho Alley,
Tambon Si Phum, Mueang Chiang Mai District

Chiang Mai 50200

- Thaïland -

    Leave your thought here

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Wishlist 0
    Open wishlist page Continue shopping